18

Nov

2021

游泳比賽獲獎消息

本校學生榮獲游泳比賽多個獎項

 

班別: 4D
學生名稱: 蔡力雄 
得獎項目:    
  比賽名稱:2021-2022年度中學校際游泳比賽
主辦單位:香港學界體育聯會 沙田及西貢區中學分會
獎項:男子甲組100米自由泳冠軍
     
  比賽名稱:第36屆新界區際水運大會
主辦單位:新界區體育總會
獎項:男子B組100米自由泳季軍
     
 
     
 


 

 

班別: 1D 
學生名稱: 侯葦澄
得獎項目:

 

  比賽名稱:2021-2022年度中學校際游泳比賽
主辦單位:香港學界體育聯會 沙田及西貢區中學分會
獎項:女子丙組200米蛙泳冠軍
     
  比賽名稱:沙田體育會盃游泳錦標賽
主辦單位:沙田體育會
獎項:女子2009年組 50米胸泳冠軍